Missie – Huisartsengroep De Heelhoek – Lelystad
Noorderwagenstraat 1 8223 AM Lelystad
Header afbeelding

Missie

Missie

De medewerkers van de Heelhoek streven naar kwalitatief goede, samenhangende zorg op maat voor de aan hun zorg toevertrouwde patiënten. De huisartsgeneeskundige principes van generalistische, continue en persoonsgerichte zorg dicht bij huis zijn daarbij steeds van belang. Wij willen aan onze patiënten huisartsgeneeskundige zorg verlenen, die de hedendaagse wetenschappelijke inzichten volgt, zoals vastgelegd in de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Onze missie, visie en doelstellingen zijn vastgelegd in een beleidsplan.

Arts-patiënt relatie

Naast deskundigheid, is een goede arts-patiënt relatie onmisbaar in de zorgverlening. Het gezondheidscentrum werkt met een vast patiëntenbestand per huisartspraktijk.

Samenwerking

Optimale zorg voor patiënten betekent dat veelvuldig moet worden samengewerkt. Daarvoor is regelmatig overleg en contact nodig met een veelheid aan disciplines zoals  medische specialismen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en wijkverpleegkundigen. Wij zetten ons in om de samenwerking met al deze disciplines goed te laten functioneren door ze regelmatig uit te nodigen, door het maken van samenwerkingsafspraken en door het zorgen voor een goede informatieoverdracht.

Praktijkorganisatie

Ook binnen het gezondheidscentrum is samenwerking tussen alle leden van het huisartsenzorgteam (huisartsen, doktersassistentes, praktijkverpleegkundigen somatiek en praktijkondersteuners GGZ) van groot belang. Duidelijke werkafspraken helpen daarbij. In verschillende samenstellingen vindt frequent afstemming en overleg plaats. Voortdurende bijscholing van alle medewerkers is een vanzelfsprekendheid.

Onderwijs

Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid, dat de huisartsgeneeskundige zorg ook in de toekomst op hoog niveau beschikbaar blijft. Daarom werken wij mee aan de opleiding van huisartsen, artsen en doktersassistenten door het bieden van stageplekken met deskundige begeleiding.

Beroepsorganisatie

Huisartsenzorg staat midden in de samenleving. Om dat gestalte te geven leveren de huisartsen actieve bijdragen aan talrijke organisaties en besturen.

Kwalitetsbeleid

Wij streven naar voortdurende verbetering van onze zorg en onze service. Wij conformeren ons aan de eisen van de NHG praktijkaccreditatie (NPA). Het keurmerk is van toepassing op reguliere huisartsgeneeskundige zorg.
Meer gegevens vindt U in ons Jaarverslag 2023.